รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งห่อหุ้มสินค้า หรือวัตถุต่างๆ เพื่อปกป้องสินค้าจากความเสียหาย หรือป้องกันการปนเปื้อน และอำนวยความสะดวกในการขนส่ง การจัดเก็บ การขาย และการใช้งาน บรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญต่อสินค้าเป็นอย่างมาก

บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดยสามารถแบ่งออกตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ต้องมีความแข็งแรงทนทาน เพื่อปกป้องสินค้าจากความเสียหายระหว่างการขนส่ง

 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย (Retail packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ต้องมีความสวยงาม และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการบรรจุ (Packaging for packing) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนย้าย บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และป้องกันสินค้าจากความเสียหาย

 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค (Packaging for consumption) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริโภคสินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เป็นต้น

2. แบ่งตามวัสดุที่ใช้

 • บรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และย่อยสลายได้ง่าย

 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และกันน้ำได้ดี

 • บรรจุภัณฑ์โลหะ (Metal packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะ เช่น กระป๋อง ถังโลหะ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และกันน้ำได้ดี

 • บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้ว เช่น ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และกันแสงได้ดี

 • บรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ เช่น ลังไม้ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และกันน้ำได้ดี

3. แบ่งตามโครงสร้าง

 • บรรจุภัณฑ์แบบแข็ง (Rigid packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแข็ง เช่น กล่องกระดาษแข็ง บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถป้องกันสินค้าจากความเสียหายได้ดี

 • บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน (Flexible packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างอ่อน เช่น ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความสะดวกในการขนส่ง และการจัดเก็บ

4. แบ่งตามการใช้งานซ้ำ

 • บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง (Disposable packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิต แต่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำ (Reusable packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เช่น ถุงผ้า บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

5. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 • บรรจุภัณฑ์ป้องกัน (Protective packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าจากความเสียหาย เช่น ฟิล์มหด บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยให้สินค้าคงสภาพดีระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ

 • บรรจุภัณฑ์ตกแต่ง (Decorative packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ตกแต่งสินค้า เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

 • บรรจุภัณฑ์ข้อมูล (Information packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ลักษณะของสินค้า

 • วิธีการขนส่ง

 • สถานที่จัดเก็บ

 • งบประมาณ

 • ความต้องการของผู้บริโภค

สรุป

บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย บรรจุภัณฑ์เพื่อการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค

 • แบ่งตามวัสดุที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แก้ว และบรรจุภัณฑ์ไม้

 • แบ่งตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แบบแข็ง และบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน

 • แบ่งตามการใช้งานซ้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง และบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำ

 • แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ป้องกัน บรรจุภัณฑ์ตกแต่ง และบรรจุภัณฑ์ข้อมูล

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ลักษณะของสินค้า วิธีการขนส่ง สถานที่จัดเก็บ งบประมาณ และความต้องการของผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสามารถปกป้องสินค้าจากความเสียหาย อำนวยความสะดวกในการขนส่ง การจัดเก็บ การขาย และการใช้งาน และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

Share this post

บทความเพิ่มเติม

ซองฟอยล์ ผู้ช่วยจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เอกสารจำนวนมากถูกแปลงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเอกสารแบบดั้งเดิมยังคงมีความจำเป็น เอกสารสำคัญบางประเภท เช่น สัญญา ใบทะเบียน หรือเอกสารสำคัญอื่นๆ ยังคงต้องจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ซองฟอยล์กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดเก็บเอกสารด้วยคุณสมบัติพิเศษหลายประการ บทความนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึก

อ่านต่อ »

การใช้ซองฟอยล์แช่แข็ง วิธีรักษาความสดของอาหารอย่างมืออาชีพ

ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความสะดวกสบาย การใช้ซองฟอยล์แช่แข็งกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการถนอมอาหาร วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารได้นานขึ้น แต่ยังช่วยประหยัดพื้นที่ในช่องแช่แข็งและใช้งานง่ายอีกด้วย บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ซองฟอยล์แช่แข็งอย่างละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างและเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถเก็บรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำไมต้องใช้ซองฟอยล์แช่แข็ง? ซองฟอยล์แช่แข็งมีข้อดีมากมาย ดังนี้: รักษาความสดใหม่:

อ่านต่อ »

ซองฟอยล์ขายส่งหลากหลายขนาดและรูปทรง เหมาะกับทุกความต้องการ

ถุงอลูมิเนียมฟอยล์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ เช่น กันน้ำ กันอากาศ รักษาความสดใหม่ของสินค้า ทนทานต่ออุณหภูมิ และสามารถซีลปิดได้สนิท เหมาะสำหรับใช้บรรจุสินค้าประเภทต่างๆ ประเภทของถุงอลูมิเนียมฟอยล์

อ่านต่อ »

ถุงฟอยล์ขายส่ง ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่าและยั่งยืนสำหรับธุรกิจของคุณ

ในยุคสมัยที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรง การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดลูกค้า เพิ่มยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ถุงฟอยล์ขายส่งกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับธุรกิจต่างๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ คุณสมบัติพิเศษของถุงฟอยล์ขายส่ง ถุงฟอยล์แบบขายส่งผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

อ่านต่อ »